تماس

 

برای تماس با این وب سایت از این آدرس ایمیل استفاده کنید

info@pishdaad.org

لطفاً از ارسال فایل الحاقی و لینک در اینترنت خودداری کنید، چنانچه ضرورتاً به موضوعی در اینترنت اشاره دارید تنها از فرمت  ساده استفاده شود و نه فرمتی دیگر، چون در غیر اینصورت به این موارد در ایمیل توجه نمی شود