مقالات فلسفی

مدرنیته، طرحی ناتمام (ترجمه نوشته یورگن هابرماس)

محافظه کاران صوفی – سروش مخالف ایرانی مدرنیته

محافظه کاران انقلابی – شریعتی نظریه پرداز ولایت فقیه

خیال پردازی و نویسنده (ترجمه نوشته زیگموند فروید)

هایدگر، فیلسوف هستی ستیز

نقش اجتماعی فلسفه (ترجمه نوشته ماکس هورکهایمر)

بازنگری فلسفی تئوری های حکومت

تئوری های دمکراسی

دیروز هایدگر – امروز هابرماس