پیدایش و زوال روحانیت شیعه

       بخش اول

       پیدایش مذهب شیعه

       شیعه پس از علی

       تشیع و عباسیان

       بحران مذهبی تشیع

       بخش دوم

       شبکه مالی معروف به وکلا

       سه محور حضور روحانیت شیعه: اوقاف، عدلیه، مدرسه

       نقش قرآن برای روحانیت

       حدیث و سنت

       فقه اسلامی

       باز انشعابی جدید

       بخش سوم

       تصوف

       سلسله مراتب روحانیت

       لباس روحانیت

       روحانیت و جنسیت

       زوال روحانیت شیعه