روان گسیختگی دین

روان گسیختگی دین مفهوم روان گسیختگی مابه ازاء شیزوفرنی و یا اسکیزوفرنی(۱) قرار داده می شود. روان گسیختگی را روان شناسان و روانکاوان جزء گروه ناهنجاری های روان پریشی(۲) قرار…

Weiterlesenروان گسیختگی دین

پیدایش و زوال روحانیت شیعه(۱)

پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۱) -          پیدایش مذهب شیعه جمله ای است که به ناپلئون بناپارت منسوب میشود و گاهاً گوینده را ولتر می دانند: "تاریخ دروغی است، که…

Weiterlesenپیدایش و زوال روحانیت شیعه(۱)

پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۳)

پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۳) -          تصوفدر تاریخ ایران باب تصوف و عرفان، اگرچه ظاهراً حکایت از شهود و تجربهٔ باطنی دارد، اما در عرصهٔ سیاسی و فرهنگی و…

Weiterlesenپیدایش و زوال روحانیت شیعه (۳)

پیدایش و زوال روحانیت شیعه(۲)

پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۲) -          شبکه مالی معروف به وکلامهمترین پیآمد غیبت امام زمان شیعیان، ظهور و تثبیت گروه، قشر و یا صنفی است، که مسلمانان را در…

Weiterlesenپیدایش و زوال روحانیت شیعه(۲)