نقد دمکراسی از سوی هوبز

تئوری های دمکراسیتئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن۳- نقد دمکراسی از سوی هوبز(۱)  پس از ارسطو تا عصر مدرن، مفهوم دمکراسی تنها نزد تحصیلکردگان و نخبگان ادوار مختلف مورد…

Weiterlesenنقد دمکراسی از سوی هوبز

مکتب ارسطو

تئوری های دمکراسی (۲) تئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن ۲- مکتب ارسطو  با اندکی تأمل می توان دید که نه تنها یک نوع دمکراسی وجود ندارد، بلکه انواع…

Weiterlesenمکتب ارسطو

مفهوم دمکراسی

تئوری های دمکراسی مفهوم دمکراسی  در لغتنامۀ دهخدا دمکراسی چنین معنی شده است: "دموکراسی، (دِ مُکْ ] (فرانسوی]، (اِ) دمکراسی. حکومت عامه. حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم…

Weiterlesenمفهوم دمکراسی