مونتسکیو و دمکراسی میانه رو

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Uncategorized

تئوری های دمکراسیتئوری های دمکراسی قبل از دوران مدرن۵- مونتسکیو و دمکراسی میانه رو  فرانسه در تمام نیمۀ دوم قرن هفدهم میلادی زیر سایۀ حکومت خودکامه، پر زرق و برق…

Weiterlesenمونتسکیو و دمکراسی میانه رو